venerdì 22 gennaio 2016

Kahlil Gibran. "Il Ricordo"

"Il Ricordo" poesia di Kahlil Gibran.